Transportvilkår


Bestilling:     Tlf: +47 88001313     E-post: post@fonnafly.no

§ 1. Fonnafly Helifly AS’ alminnelige leveringsbetingelser gjelder leveranser av alle typer helikoptertjenester dersom ikke annet er avtalt ved eksklusiv kontrakt eller ordrebekreftelse.

§ 2. Leveranse av lasteoppdrag omfatter:

  • Egnet helikopter bemannet med flyger og lastemann.
  • Drivstoff som kan medbringes i maskin
  • Long-line standard 15 m for sikker og effektiv utførelse av oppdraget
  • Lasteutstyr bestående av nødvendige stropper, nett og storsekker
  • Forsikring jfr til Luftfartslovens § 10 og 11

§ 3. Leveranse av personelloppdrag omfatter:

  • Egnet helikopter bemannet med flyger
  • Head sett / intercom til alle pax om bord
  • Forsikring jfr Luftfartslovens § 10 og 11

§ 4. Oppdrag utøves normalt til priser pr. tidsenhet minutt /time. Minste fakturerte flytid er 30 min.

§ 5. Oppdrag kan, men kun etter forhåndsavtale utøves til fast fremmøtepris, hivpris, pris pr. vekt- eller volumenhet, dagrate + timerate eller fast pris. Oppdrag etter slik prismodell utøves kun ved optimale operative driftsforhold.

§ 6. I tillegg til avtalt timepris for oppdrag gjelder:

a) Tilflyging belastes normalt til avtalt timepris.

b) Ventetid avregnes med 4.500,- pr Avrundet opp til nærmeste 15 min.

c) Diett og overnatting belastes etter statens satser.

d) Kostnader for transport av drivstoff og spesialutstyr utover det helikopteret kan medbringe belastes kunden med et fast beløp på kr 2.500 + kr 20 pr km.

e) Startavgift belastes med kr 380 for gjennomføring av oppdraget belastes kunden.

f) Spesialutstyr utover standard utrustning nevnt i § 2 og 3 belastes med et tillegg til timepris på oppdrag. Spesialutstyr er for eksempel Bambi bucket for brannslukking og fjellvasking, long-line over 40 m, floats, kabelutlegger, helikopternål, tobber og utstyr for fjerning av snø og is på faser.

g) Spesialkompetanse belastes med tillegg i timepris ved vanskelige oppdrag, eller oppdrag som krever ekstra tiltak.

h) Mastemontering, brannslukking, fjellspyling, fasetrekking, los flyging kan være slike oppdrag. Selskapet plikter å informere om evt. tillegg ved ordrebekreftelse.

i) Det er Kundens ansvar at det på bestillingstidspunkt blir oppgitt hva som skal fraktes. Vi ber kunden spesielt være oppmerksom på gods som vil inngå under frakt av Farlig Gods.

j) Det er Kundens ansvar å skaffe tilveie godkjent landingstillatelse fra grunneier/kommune.

k) Lastemann blir belastet med en fast sats kr 3.000.

§ 7. Fonnafly Helifly AS kan ikke stilles til ansvar for manglende fremmøte til, eller avbrudd av oppdrag som følge av dårlig vær, redningsoppdrag, ettersøk, ekstraordinært ambulanseoppdrag tekniske feil/havari eller annen offentlig rekvisisjon. Ved inntruffet tilfelle plikter selskapet snarest mulig å gjenoppta flygingen for oppdragsgiver.

§ 8. Fonnafly Helifly AS forbeholder seg rett til avbrudd i flyging for å ivareta daglige eller periodiske ettersyn av maskiner, eller ved havari og / eller skade. Flyger kan unnlate å iverksette, eller avbryte et oppdrag når sikkerhetsmessige grunner gjør det nødvendig. Oppdraget kan også unnlates iverksatt eller avbrytes av flygeren, dersom muntlig eller skriftlig instruks vedrørende forberedelser eller klargjøring for transport ikke blir fulgt av oppdragsgiveren.

§ 9. Oppdragsgiveren skal orientere Fonnafly Helifly AS om alle forhold som han bør forstå er viktig for oppdragets gjennomføring, og / eller gi nødvendige opplysninger som selskapet ber om. Kunnskap om lokale forhold, heri lufthindringer, pelsdyrfarmer, verneområder og annet som kan påvirke oppdragets gjennomføring og sikkerhet er vesentlig.

§ 10. Dersom det på fremmøtedagen er dårlig vær på helikopterets startsted, oppdragsstedet eller på strekningen mellom disse, plikter partene å informere hverandre så tidlig som praktisk mulig.

§ 11. All flyging i tilknyting til oppdraget rekvirert av kunden er grunnlag for fakturering. Som flyging defineres fremmøte på oppdragssted, oppdragsgjennomføring og retur til base. Som fakturerbar flytid regnes tiden frå oppstart til motoren er stanset.

§ 12. Helikopteret kan ikke medta andre personer enn besetning under flyging med underhengende last. Unntak kan bare gjøres for personell som anses nødvendig for at oppdraget kan gjennomføres, samt flygere og annet personell i treningsoppdrag.

§ 13. All oppdragsflyging under vanskelige værforhold / operative forhold utøves til timepris.

§ 14. Avbestilling av bekreftet oppdrag skal foretas senest dagen før planlagt gjennomføring. Hvis ikke belastes minste fakturerte flytid. Utsettelse / forskyvning av oppdrag aksepteres uten kostnad dersom melding mottas før avgang / oppstart ved base.

§ 15. Forsikring av last og utstyr er begrenset til 22 SDR pr kg (1 SDR er om lag 12 NOK (2021)). Selskapet anbefaler at kostbart utstyr og materiell er tilleggsforsikret av kunden. På anmoding kan Fonnafly Helifly AS besørge denne forsikring dekket for kundens regning.

§ 16. Farlig gods transporteres i henhold til IATA forskriften.

§ 17. Reklamasjoner skal om mulig meddeles flyger før helikopteret forlater oppdragsstedet, og / eller skriftlig til selskapet innen 7 dager etter at oppdraget er gjennomført.

§ 18. Kunden anbefales å benytte hjelm ved jobbing under helikopter.

§ 19. Betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato.

Dato: 01.01.2024

Last ned her