Der det er hensiktsmessig vil vi bruke droner som et tillegg eller alternativ til helikopter. Typiske eksempler er inspisering og befaring i tettbebygde områder.